Informace o mateřské škole

MŠ je školkou jednotřídní v tomto školním roce s celkově 23 dětmi.
O děti se starají zástupkyně ředitelky pro MŠ a zároveň učitelka Bc. Lenka Vitnerová, učitelky Marie Raisová a Michaela Bradáčová. S učitelkami spolupracuje také asistentka pedagoga Pavla Hrbková a školní asistentka Naděžda Novotná, financovaná z projektu ESF - OP JAK.

 

Vzdělávací cíle

- podporovat duševní pohodu dětí
- pomáhat dítěti najít kamarády
- vzdělávání přirozenou cestou
- učit děti dělit se s ostatními o konkrétní věci
- učit se samostatně myslet, aktivně poznávat a samostatně se rozhodovat
- rozvíjet řečový projev

Dlouhodobý cíl: osvojit si poznatky a dovednosti prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích dítěte.

Záměry

- motivovat děti hrou
- podporovat chuť a zájem objevovat, zkoumat, učit se
- vytvářet podmínky k prožívání současnosti
- radovat se z okamžiku
- těšit se na budoucí zážitky
- postupně učit děti zvládat sebeobsluhu, jednoduché pracovní činnosti
- vnímat a rozlišovat všemi smysly
- rozvíjet pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
- učit děti pozitivně vnímat své tělo, vést je ke zdravému životnímu stylu, rozlišovat, co je zdraví prospěšné, co nikoli, jak je chránit
- rozvíjet schopnost spolupracovat, vzájemně komunikovat, naslouchat, soucítit
- podněcovat děti k správnému a samostatnému vyjadřování, přemýšlení, pochopení významu slova, rozvíjet zájem o knihy a vyprávění, dramatizaci, učit se nazpaměť krátké texty básní, písní…
- rozvíjet základní společenské návyky a pravidla chování
- získávat základní poznatky o přírodě, vést je k ochraně přírodní prostředí, objevovat a vnímat krásy přírody ve všech ročních období a využít své představivosti a poznatků v tvůrčích činnostech. Vytvářet podmínky pro vlastní umělecký rozvoj dítěte.

Dlouhodobý záměr: rozvoj fyzické, psychické a sociální samostatnosti dítěte. Využívat pro děti nejbližší výchovný prostředek - hru.

 

Hlavní zásady a metody vzdělávání

- ve spontánních i řízených činnostech brát na zřetel rozdílný věk dětí
- respektování ind.dítěte
- nenásilné vedení dítěte
- postupně učit děti zvládat sebeobsluhu
- podněcovat děti k správnému vyjadřování, rozvíjet zájem o knihy, vyprávění,dramatizaci
- učit děti pozitivně vnímat své tělo, vést je ke zdravému životnímu stylu, rozlišovat co je zdraví prospěšné, jak si zdraví chránit
- získávat základní poznatky o přírodě, vést je k ochraně přírodního prostředí, vnímat krásy přírody ve všech ročních období

 

Denní řád

6,30 - 9,00 hod.                     příchod dětí do MŠ , ranní hry, cvičení, hygiena,
9,00 - 9,15 hod.                     dopolední svačina
9,15 - 10,00 hod.                   volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky,
10,00-12,00 hod.                   pobyt venku
12,00 - 12,30 hod.                 hygiena, oběd
12,30 - 14,30 hod.                 odpočinek, zájmová činnost dětí, které neodpočívají
14,30 – 14,45 hod.                 vstávání, hygiena
14,45 – 15,00 hod.                 odpolední svačina
15,00 – 16,30 hod.                 hry podle zájmu dětí, pobyt venku

 


Konzultační dny

sudé pondělí:         12.00-.12.30 po telefonické či ústní domluvě

liché pondělí :         15.30 - 16.00 po telefonické či ústní domluvě