Výchovný poradce


Výchovná poradkyně  Mgr. Iva SlámováKonzultační hodiny lze běžně dohodnout po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem

nejlépe čtvrtek 13:00- 14:00

Výchovné poradenstvíNutným předpokladem pro dobrou vzdělávací práci školy je příjemné klima ve škole, hezké vztahy mezi učiteli a žáky, kvalitní komunikace s rodinou, slušní a vychovaní žáci. O to vše usiluje především institut výchovného poradenství ve škole.

Výchovné poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.

Výchovný poradce organizuje a zajišťuje zápis žáků do 1. ročníku, též se zabývá poradenstvím pro volbu výběru školy pro druhostupňové vzdělávání žáků (nižší gymnázium, jazykové nebo matematické třídy apod.)– podáváním informací žákům i rodičům.

Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi- správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků s potřebou podpůrných opatření, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy

- konzultace problémů s učiteli

- zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace se speciálním pedagogem

- příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů

- koordinace vzdělávání učitelů v problematice speciálních vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

Péče o žáky nadané a mimořádně nadané

Nadaným žákům a mimořádně nadaným žákům je samozřejmě věnována také individuální péče. Na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny se mohou tito žáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu, který je vypracován podle platného ŠVP a je obohacen o rozšiřující učivo.