Školní poradenské pracovištěSystém poradenství v oblasti školství tvoří dvě složky.

Jedná se o:

školská poradenská zařízení (ŠPZ),

školní poradenská pracoviště (ŠPP).Tato zařízení jsou zřizována na základě školského zákona (§116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Základní charakteristiky poskytování školních poradenských služeb jsou definovány

ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016.

Podle této koncepce jsou školské poradenské služby zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem a konzultačním týmem, který je složený z vybraných pedagogů školy.

Za poskytování služeb odpovídá ředitel školy, popřípadě jím pověřený pracovník. Zodpovídá i za vytvoření preventivního programu školy a zajištění výchovného poradenství. Poradenské a preventivní programy mají odrážet specifika dané školy i regionu. Mezi službami poskytovanými školou a službami školských poradenských zařízení v regionu má být úzká spolupráce, přesné rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru a kvalitnější vzdělávání školních poradenských odborníků. Nezbytná pro celé fungování je týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, jako jsou PPP, SPC a dalšími institucemi mimo školství. Vyhláška stanovuje komu a za jakých podmínek jsou poradenské služby poskytovány, je zde zdůrazňován nutný souhlas žáka nebo jeho zákonných zástupců jako podmínka pro poskytnutí poradenských služeb.

Podle náplně činnosti pedagogických pracovníků školy můžeme rozlišit:

poradenské pracovníky školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog/školní speciální pedagog),

pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (třídní učitel, učitel pro přípravu ŠVP, a další).

Výše uvedený poradenský systém bychom tedy mohli rozdělit do dvou pilířů:

na školní úrovni je zastoupen školním poradenským pracovištěm, které je přímo ve školách a jeho pracovníci jsou v každodenním kontaktu s žáky, jsou schopni reagovat rychle a bezprostředně na každodenní situace,

dalším stupněm jsou školská poradenská zařízení, která již stojí mimo školy samotné a zahrnují pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.

Mimo tuto soustavu školských zařízení sem ještě patří odbory sociálně-právní ochrany dítěte, které jsou součástí sociálních odborů jednotlivých obcí a jejichž pracovníci rovněž velice často spolupracují se všemi zde představenými organizacemi.Školní poradenské pracoviště v ZŠ a MŠ HředleŠkolní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v základní škole, ale také dětem, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v mateřské škole. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílejí třídní učitelé.