Školní speciální pedagog

Ve škole momentálně nepracuje kvalifikovaný speciální pedagog, ale naši třídní učitelé dokáží pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), poruchami koncentrace pozornosti a s dětmi s výukovými či výchovnými problémy.

Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně (individuální nebo skupinovou formou) u většiny dětí 1 krát týdně.