Zápis do 1. třídy

 

Zápis do 1. ročníku 2024/2025 proběhne dne 8.4.2024 od 13 do 15.30 hodin

 

 1. Organizace zápisu

  1.1 Termín zápisu
  Zápis do 1. tříd se koná  v termínu od 1. dubna do 30. dubna v souladu      s § 36 odst.4,zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1.2 Místo zápisu:
  Zápis se koná v budově základní školy v I. třídě

  1.3 Potřebné dokumenty:
  Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky,  pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

  1.4 Plnění povinnosti školní docházky
  K zápisu do prvního ročníku  se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8.,  dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

  1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
  Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června tohoto roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  1.6 Odklad školní docházky
  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
  docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
  povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
  1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
  2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
  3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
   

  2.  Kritéria pro přijímání žáků
  Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
   

  3. Popis formální části zápisu
  V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
  Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
  kterými jsou:
  - jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  - datum narození,
  - místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
  - označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
  - jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
  - místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  Doplňující informace:
  - telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
  - údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
  - údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  4. Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

  Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. V závěru si děti  se staršími kamarády budou hrát s interaktivní tabulí.
  Materiál MŠMT ČR - Desatero pro rodiče předškolního věku - nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.
   

  5. Náhradní termín zápisu

   Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.731166035.