Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. ročníku 2024/2025 proběhne dne 8.4.2024 od 13 do 15.30 hodin
Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná  v termínu od 1. dubna do 30. dubna v souladu      s § 36 odst.4,zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v budově základní školy v I. třídě

1.3 Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky,  pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku  se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8.,  dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června tohoto roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 

2.  Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
 

3. Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4. Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách jako jsou překážková dráha, házení míčkem, správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. V závěru si děti  se staršími kamarády mohou pohrát  s interaktivní tabulí.

Přijďte se svým dítětem do školy na Den otevřených dveří či na akci naší školy Aprílová školička, při zápise půjde do již známého prostředí. Na zápis si udělejte čas, není vhodné spěchat a dítě tak stresovat. Těšte se na zápis spolu se svým dítětem, podporujte jeho kladný vztah ke škole. Pokud se vaše dítě bude do školy těšit, zápis i pozdější adaptace na školní prostředí bude probíhat snadněji.


Doporučení pro zákonné zástupce aneb Jak můžete pomoci svým dětem


 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou
činností. Dejte mu najevo zájem a trpělivě ho vyslechněte.
• Povídejte si s dítětem a čtěte mu. Technologie nenahradí lidské slovo a osobní
kontakt.
• Vytvářejte takové situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.
• Podporujte dítě v poznávání okolního světa.
• Nabízejte dítěti různorodé hry a činnosti, sami se do nich zapojujte.
• Dbejte na dostatek přirozeného pohybu.
• Zapojujte dítě do domácích prací a pověřujte ho drobnými úkoly.
• Upevňujte prostorovou orientaci dítěte.
• Trénujte s dítětem ranní vstávání a pravidelné ukládání k večernímu spánku.
• Těšte se společně na školu.


5. Náhradní termín zápisu

 Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.731166035.
Co připravit žákům 1. ročníku

Žákům 1.roč. připravte obaly na klasické sešity, desky na písmena a číslice, 2 tužky č.2, později pero event. čínskou propisovačku, gumu, ořezávátko, pastelky, vodovky, temperové barvy, voskovky, modelínu, starší triko, kelímek na vodu, 2 štětce ( slabší a silnější), nůžky, lepidlo.

Oblečení na ven ( tepl. soupravu, polokecky) a do tělocvičny ( tričko, šortky, cvičky) - to vše nejlépe v látkovém pytlíku. Dále přezuvky, kelímek na pití. Co půjde, prosíme, označit (značka,jméno).

 

Zde si můžete stáhnout žádosti k vyplnění:

Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky

 

 

Doporučení pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče:

Jak dobře zvládnout nástup do 1. třídy

Budeme mít školáka

Jak správně držet tužku