Základní škola a Mateřská škola Hředle, okres Rakovník je od 1.1.2003 školským zařízením s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Hředle. Zařízení sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.
V letech 2011-2012 prošla škola rekonstrukcí, na kterou obec získala dotaci z programu FROM Středočeského kraje. Byla vyměněna okna v celé budově, kompletně byla budova plynofikována , rekonstrukcí prošla i školní zahrada, kde bylo zbudováno nové multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Postupně došlo i k obnově vybavení školky a školy. Ve školce byl kompletně vyměněn nábytek, nakoupeny hračky a didaktické pomůcky. Do školy byly zakoupeny nové školní lavice, stejně  tak i do školní družiny, z dotace EU -" Peníze školám " byla pořízena interaktivní tabule, kompletně vybavena byla počítačová učebna s 8 místy připojenými k internetu. V roce 2022 byla školní budova kompletně zevně odvlhčena a byly zbudovány nové chodníky.

Obecní zastupitelstvo školu podporuje ve všech oblastech. Neopomenutelná a pro rodiče vítaná je finanční podpora dětí a žáků v oblasti plavecké výuky, kdy obec hradí náklady na plaveckou výuku dětem v mateřské škole a žákům v základní škole, a v oblasti stravování, kdy obec přispívá celoročně všem žákům základní školy částkou 20 Kč na stravné, za což jí patří velký dík.

 


Základní škola

ZŠ je školou trojtřídní v tomto školním roce s celkově 23 žáky. Vyučují se v ní žáci 1.- 5. ročníku.
V I. třídě (1. a 3. ročník) je třídní učitelkou  Mgr. Iva Slámová, ve II. třídě (4. a 5. ročník) uč. Anna Stránská, ve III. třídě je třídní učitelkou Bc. Nikola Špatenková. Ve  třídách vyučuje také  Ilona Suková a Mgr. Adéla Petrboková, DiS. 

Ve I. třídě spolupracuje s učitelkami asistentka pedagoga Kateřina Zelenková.

V tomto školním roce spolupracuje s učitelkami také Naděžda Novotná na pozici školního asistenta, který je financován z ESF v projektu OP JAK.

  
Mateřská škola

MŠ je školkou jednotřídní v tomto školním roce s celkově 23 dětmi.
O děti se starají zástupkyně ředitelky pro MŠ a zároveň učitelka Bc. Lenka Vitnerová, učitelky Michaela Bradáčová a Marie Raisová.S učitelkami spolupracuje také asistentka pedagoga Pavla Hrbková. Z projektu  OP JAK je financovaná školní asistentka Naděžda Novotná. 

Školní družina 

Ve školní družině je zapsáno 22 žáků. Na pozici vychovatelky pracují  Bc.Nikola Špatenková a Ilona Suková.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se stravuje 23 dětí z mateřské školy, 23 žáků základní školy a zaměstnanci školy.
Vedoucí školní jídelny je Nina Meixnerová. Výbornou stravu nám připravuje kuchařka Marie Suchopárová s pomocnicí Ninou Meixnerovou.

Ostatní pracovníci : 

Marie Suchopárová -

školnice v MŠ

Nina Meixnerová -

uklízečka v MŠ

Věra Medunová -

školnice v ZŠ